Regulamin

Ogólne warunki rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. F. Chopina w Oleśnicy

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oleśnicy, zwanej dalej „Szkołą”, jest ukończenie 5 i nie przekroczenie 16 roku życia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w ust. 1.

 3. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

4. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 5. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.

6. Szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły składają wniosek o przyjęcie w terminie od dnia 1marca najpóźniej do dnia poprzedzającego badanie przydatności.

8. We wniosku należy obowiązkowo wpisać obok nazwiska PESEL kandydata.

9. Wszyscy kandydaci do wniosku dołączają zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

10.W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole.

11. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

12. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

13. Badanie uzdolnień muzycznych polega na :
a) badaniu słuchu;
b) poczucia rytmu;
c) pamięci muzycznej

14. Kandydat wykonuje testy polegające na:
a) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki np. „Sto lat”, „Płonie ognisko w lesie”, „ Stary niedźwiedź”;
b) wyklaskaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;
c) powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;
d) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;
e)wskazaniu czy w powtarzanej melodii pojawiają się zmiany;
f) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

15. Badane poszczególne uzdolnienia kandydata wymienione w ust.4. podlegają ocenie punktowej (0 – 25 punktów).

16. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi minimum 15 pkt. prawidłowych odpowiedzi.

17. Termin badania przydatności do kształcenia podaje Dyrektor szkoły na tablicy ogłoszeń na 30 dni przed terminem badania.

 18. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli Szkoły komisję rekrutacyjną, która przeprowadza badanie przydatności wyznacza jej skład oraz przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji.

19. Komisja liczy co najmniej 3 osoby.

20. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 5. ust. 3 – 4

b) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności;

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

21. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich punkty;

22. Na podstawie uzyskanych punktów, komisja sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Szkoły oraz przekazuje listę Dyrektorowi Szkoły.

23. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w Szkole przez okres kształcenia ucznia.

24. Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza Dyrektor Szkoły, w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

25. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.

26. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzenia.

 

Dodaj komentarz