Ogólne warunki rekrutacji

Ogólne warunki rekrutacji 

do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina

w Oleśnicy

 1. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 -7 lat oraz  nie więcej niż 10 lat.

Rodzice kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają również opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

 

 1. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

 1. Szkoła prowadzi naukę w zakresie gry na instrumentach:

– skrzypce

– wiolonczela

– gitara

– fortepian

– akordeon

– flet poprzeczny

– klarnet

– saksofon

– trąbka

– perkusja

 

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.

 

 1. Szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają wniosek o przyjęcie w terminie od dnia 1 lutego do dnia poprzedzającego termin przeprowadzenia badania przydatności.

 

 1. Rodzice kandydata do wniosku dołączają:
  a) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /
  na podstawie art. 142 pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe/.
  b) w przypadku dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności czyli na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na badaniu:
a) słuchu;
b) poczucia rytmu;
c) pamięci muzycznej;
d) predyspozycji muzycznych.

9. Kandydat wykonuje testy polegające na:
a) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki
b) wyklaskaniu rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela;
c) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;
d) wskazaniu, czy w powtarzanej melodii pojawiają się zmiany;
e) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

 

 

Dodaj komentarz